Endringer i ordningen

 • Hele ordningen med regionalt miljøtilskudd (RMP) i Agder er akkurat ferdig i revidert og gjelder for perioden 2023-2026. Satsene fastsettes årlig av Statsforvalteren i samråd med Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag. Statsforvalteren arbeider fortsatt med veilederen for søknadsomgangen høsten 2023.
 • Det som pr i dag er avklart, er at den gamle ordningen med spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding utgår og erstattes av at all husdyrgjødsel må være spredd før 20. august på hele gården. Da vil en fortsatt få tilskudd for nedmolding i åpen åker med ulik sats om det gjøres innen 2 eller 18 timer. Det er ikke krav til spredemetode.
 • Det er også endret på tilskudd ved bruk av nedfeller eller nedlegger, det differensieres mellom om det benyttes en eller flere ganger i voksende kultur, og alt det omsøkte arealet må være ferdig spredd innen 20. august. Dette er også nytt. Det differensieres mellom nedlegger og nedfeller.
 • Tilskudd til nedlegging: Formålet med tilskuddet er å stimulere til at husdyrgjødsel og biorest blir lagt rett ned på jorda i stedet for tradisjonell breispredning med gjødselkanon eller lignende.
 • Tilskudd til nedfelling: Formålet med tilskuddet er å stimulere til at husdyrgjødsel og biorest blandet direkte i jordsmonnet i stedet for tradisjonell breispredning med gjødselkanon eller lignende.
 • Tilskuddet til slangespredning opprettholdes som i dag.
 • Rammen for de ulike tilskuddene innenfor miljøtemaet, utslipp til luft, hvor alle de overnevnte ordninger kommer inn under er økt til 60000,- se ellers tabellen som viser hvor store de foreløpige satsene for 2023.
 • Det må også spres minst 5kg Total N, for å kunne benytte seg av ordningen og det må beites eller høstes etter siste spredning.
Bilde1
Tabellen viser de foreløpige tilskuddssatsene for 2023, Kilde: statsforvalteren i Agder.

Nytt er også kantsone i eng

 • Det kan gis tilskudd for kantsone i eng langs kanten mot vassdrag som ikke er gjødslet eller sprøytet i søknadsåret.
 • Sonen det gis tilskudd for skal ha en bredde på minimum fire meter målt fra vassdragets normalvannstand, der minst to meter ligger på fulldyrka eller overflatedyrka areal. Avstand mellom vassdrag og gjødselfri kantsone kan ikke være mer enn 8 meter.
 • Kantsonen skal høstes ved slått eller beiting i søknadsåret.
 • Jordarbeiding og såing skal ved behov skje mellom 1. mars og 1. juli.
 • Den foreløpige satsen er 15 kr pr. meter kant og maks 15000,-