Problemene kan være store, enkeltvise, eller summen av mange små. En praktisk inngang er å se på hvor vannet kommer fra:

 • Utmarka
 • Anna innmark (egen eller naboens)
 • Takflater, tun, veger
 • Nedbør på jordbruksarealet

Her skal vi se på hvordan vi kan handtere for mye vann, ved å følge det fra utmarka og helt ned til bekk/elv/vatn, og ta for oss problemer og løsninger undervegs. I all første rekke omfatter dette overvannet vi ser på overflata, men vi er også innom grunnvannsig, rørgrøfting og dyrkingsmåter der vann er utgangsproblemet.

For at du skal finne fram mest effektivt, kan du klikke på problem- og tiltakspunkter på to kartskisser nedenfor, som viser hhv. problemer og tiltak for «skadelig vann». Du kan også velge fra venstremenyen på kartskissene. Selv om du kan gå rett på tiltak, anbefales det å se gjennom beskrivelser og forklaringer på problemer. Dette er greit å ha med seg når du skal vurdere tiltak for akkurat ditt problem.

Det er lagt inn en del linker til mer informasjon. Her kan du gå til NLR si nettside om hydroteknikk, som har mye nyttig stoff om drenering og øvrig handtering av vann.

Vanlige problemsituasjoner.

For mer detaljer om utfordringene, klikk på menyen oppe til høyre.

Oversiktstegning

Løsninger/tiltak

For mer detaljer om mulige tiltak, se nederst i saken.

Tegning med roed drenering

Hovedprinsipper for bra handtering av vann på dyrka mark

Avskjæringsgrøfter mot overvann/grunnvann fra terreng ovafor

Bekker bør sendes mest mulig «uforstyrra» gjennom dyrka mark, i åpent eller lukka løp

Overvann på arealet kan samles

 • i nedløpskummer og grenes innpå røra som fører bekkevannet
 • i nedløpskummer til (nytt) separat avløpsrør
 • på grasdekt vannveg helt fram til nerkanten av arealet, og sikra nedløp til bekk etc.

Åpen kantgrøft tar overvann fra areal som heller dit

Godt grøftesystem

Tegning med avskjaeringsgroefter

Viktige punkter for gårdbrukeren

 • Ha oversikt over drenerings- og avløpssystem (hvis du ikke har det, har kommunen stort sett kopier av gamle planer)
 • Ettersyn og vedlikehold ved/etter flom og hver vår
 • Spyling ?
 • Rensk avskjæringsgrøfter eller grav nye
 • Sørg for mest mulig «kontrollert overflateavrenning «
 • Er hovedavløpa djupe nok/store nok ?

- rensk åpne avløp til (minst) opprinnelig dybde

- steinsett hvis det er løpserosjon

- oppdimensjonering lukka avløp som ikke tar flommene lenger

- ofte behov for senking ved drenering av myr

Bilde201420tiltak20overg
Erosjon i avskjæringsgrøft