Det har blitt viktigere å holde jorda og plantenæringen som du har tilgjengelig for planteproduksjonen på rett sted. Høye gjødselpriser er en ting. En annen er at jord, nitrogen og fosfor fra landbruket på avveie viser seg å være en av de store årsakene til at Oslofjorden er syk. Oslofjorden betyr mye for mange. Derfor jobbes det mye for å begrense forurensningen fra både landbruk og offentlige renseanlegg. Grønnsakdyrkermiljøet i vårt område har tradisjon for å håndtere samfunnsutfordringer på en offensiv måte. Det gjør at vi står sterkere rustet til en dialog om gode løsninger dersom myndigheter rasler med sablene om strenge, uhensiktsmessige krav til næringa.

Her har du våre tips til hva du kan gjøre:

  • Fangvekster – bærer sitt navn med rette: De fanger jord og næring så det ikke forsvinner og blir tap for bonden og forurensning for miljøet. Vi snakker om å så vekster med hovedoppgave å gjøre denne fangsten når jorda ellers ville vært åpen og utsatt for stor erosjon gjennom regnvåt senhøst og snøsmelting om våren. Se egen fagartikkel om fangvekster.
  • Gjødslingsstrategi Gjødsle så kulturplantene har nok plantenæring tilgjengelig, men ikke mye mer. Sterke regnskyll kan stikke av med mye næring uten å betale for det. Gjødsel er dyrt nå. I strategien bør du vurdere hva som er beste gjødseltype, planlegge en delgjødslingsstrategi, velge rett tid for spredning samt vurdere presisjonsgjødsling og gjødslingsmetode.
  • Tilsåing langs vannveier – det er lurt å så gras e.l. på dråg og områder utsatt for erosjon. Flerårig grasdekke langs kanten mot vassdrag er også effektivt mot tap av jord og næring.
  • Fang- og fordrøyingsdammer - nedenfor hellende åkre og før vassdrag kan det være riktig å etablere hydrotekniske tiltak som fangdammer eller fordrøyningsdammer. Disse skal rense avrenningsvannet før det går ut i vassdragene. Det forurensete vannet vil sedimentere jordpartikler som blir liggende igjen i bunnen av dammen.
  • Begrenset jordarbeiding om høsten. Eng/beite og stubben etter kornåkere kan fungere som fangvekster og hindre erosjon og avrenning. Derfor kan det gi god effekt å begrense jordarbeidingen om høsten, spesielt på erosjonsutsatt jord. Problemstillingen er litt annerledes på grønnsakjord der selve høstingen gir en jordarbeiding, spesielt på rotgrønnsakene.
  • Sikre kanter mot vassdrag. Miljødirektoratets mange tiltak for en friskere Oslofjord anbefaler flere tiltak som bl.a. skjøtsel av elve- og bekkekanter og vegetasjonsbelte som motvirker avrenning langs vassdrag.
  • NLR Viken har kompetanse på disse temaene. Vi bidrar gjerne med rådgiving, så ta kontakt! Tilskuddsordninger er knyttet til flere av tiltakene.

Se ppt-presentasjonen: Oslofjorden tiltak Oppsummeringsmotet 15 12 21

Vikke
Vikke