• Riktig pH
  Oppdater jordprøvene og tilfør kalk dersom pH er lav. Ta gjerne jordprøvepunktene litt tettere dersom du forventer et kalkingsbehov. Tette jordprøvepunkter gir godt grunnlag for presisjonsspredning av variabel mengde kalk, noe som gir jevnere og riktigere pH over hele skiftet. Se her for eksempler.
 • God drenering
  Godt drenert jord sikrer best mulig avling og kvalitet i forhold til innsatsfaktoren vi bruker i produksjonen. Dårlig drenert jord gir anaerobe forhold i jorda. Under anaerobe forhold omdannes nitrat til lystgass (N2O) og molekylært nitrogen (N2) som forsvinner til luft. Dette nitrogentapet er kostbart for bonden. I tillegg er lystgass en klimagass med 300 ganger så stor klimaeffekt som CO2. Vedlikehold av eksisterende drenering er lønnsomt. Sjekk av utløp og innløp vår og høst er obligatorisk. Å unngå kjøring med tunge maskiner under våte, ulaglige forhold vil bidra til at dreneringa fungerer bedre.
 • God jordstruktur
  Unngå kjøring på ulagelig jord. Reduser dekktrykket og øk dekkbredden eller bruk tvillingdekk for å begrense jordpakkingen i øvre jordlag. Velg lett utstyr for å unngå dypere pakking. Kjør på minst mulig areal - bruk faste kjørespor.
 • Utnytt husdyrgjødsla
  Har man tilgang på husdyrgjødsel bør den utnyttes best mulig. Ta gjødselanalyser, vurder spredetidspunkt, værforhold og sørg for rask nedmolding. Bruk husdyrgjødsel i kulturer som responderer godt på langtidsvirkende gjødsel og på arealer med lave fosfor og/eller kaliumverdier.
 • Velfungerende spredeutstyr
  Sørg for godt vedlikeholdt og riktig innstilt spredeutstyr. Ta gjerne en kontroll av spredebildet til gjødselsprederen med markprøvingsutstyr – NLR kan bidra.
 • Lag en delgjødslingsstrategi
  En gjødslingsstrategi med flere delgjødslinger reduserer risiko for ned- og utvasking og bedrer dermed utnytting av tilført gjødsel. Mengde- og type Fullgjødsel i grunngjødslingen bør tilpasses en strategi med flere N-delgjødslinger. F. eks kan man velge 12-4-18 istedenfor 18-3-15 i grunngjødslingen. Ved å fordele nitrogenet i flere delgjødslinger gjennom sesongen kan man også utnytte presisjonsgjødslingsverktøy bedre, f. eks satelittjenesten www.cropsat.com.
 • Dyrk fangvekster
  Fangvekster holder igjen næringsstoffene fra utvasking og lagrer de til neste sesong, samtidig som moldinnhold, jordliv og grynstruktur bygges opp. Minkende moldinnhold i mineraljorda har vært trenden i jordbruket de siste generasjoner og en sammenfatning av forsøk verden over viser et kritisk nivå ved moldprosent på 3,5. Ved moldinnhold under 3,5% viser resultatene at man kan forvente en avlingsøkning ved å gjøre moldhevende tiltak, og regelmessig bruk av fangvekster er blant de mest effektive tiltakene - så sjekk hva moldinnholdet er på jordprøveresultatene fra dine jorder. Størst effekt oppnås på arealer med høyt avlingspotensiale. Velg en fangvekst-frøblanding som passer i ditt vekstskifte og vekstforhold.
 • Moldhevende tiltak
  Bruk av fangvekster, kompost og organisk gjødsel er eksempler på moldhevende tiltak. Ca 3,5 % moldinnhold er som tidligere skrevet grensen for når man får en avlingsgevinst ved å heve moldinnholdet. Se mer her om fordeler med organisk materiale i mineraljord fra tidligere fagmøter i NLR Viken.
Alt1