Resultatene viser en nitrogenfiksering i økologisk eng på 7,7 kilo nitrogen per dekar.

Formålet med forsøket er å demonstrere forskjeller mellom økologisk, ekstensiv og intensiv drift av eng med tanke på kløverbestand, ugrasmengde, avlingsnivå og overvintring. I denne artikkelen presenteres resultater fra fjerde driftsårs, dvs. 3.årseng. Forsøksringene som deltar i prosjektet er: Ofoten, Salten, Økoringen Nordre Nordland, Vesterålen og Midt-Helgeland.

Forsøksopplegg

Forsøksfeltet er på totalt ett dekar, og hvert felt er delt inn i tre ruter/forsøksledd av ca. 300m2.

Forsøksleddene skilles ved ulike nivå på nitrogengjødsling.

Ledd 1: økologisk - bare husdyrgjødsel.

Ledd 2: ekstensivt - husdyrgjødsel + moderat N-gjødsling med mineralsgjødsel.

Ledd 3: intensiv - husdyrgjødsel + sterk N-gjødsling med mineralsgjødsel.

Husdyrgjødsla spres ved hjelp av det gjødselutstyret den enkelte feltverten bruker på sin gård. På hvert av felta ligger de ulike driftsmåtene side om side slik at de får samme vilkår når det gjelder jordtype og klima.

Feltene ligger på gammel kulturjord og på jordtyper med et godt utgangspunkt, dvs. mineraljord med noe mold. Alle feltene er kalka opp til pH over 6. Ved høsting tas det ut fire høsteruter fra hvert forsøksledd. Hver av høsterutene er på minimum 10 m².

Gjennomsnittsavlingen fra de fire høsterutene utgjør totalavlingen for forsøksleddet. Etter at alle høsterutene er tatt ut fra forsøksfeltet, blir hele feltet høstet maskinelt med traktor. Dette for å få en behandling av feltet som er mest mulig lik det som skjer i enga hos gårdbrukerne.

Grønnfor

I første driftsår - 2001, ble det dyrket grønnfôr med grønnfôrblanding FKT Spire Grønnfôr nr. 1, 15 kilo per dekar som inneholder bygg, grønnfôrerter, fôrvikker og 3 kilo italiensk raigras per dekar. Gjødslingsnivåene som ble brukt i grønnfôråret var som følger for de ulike leddene:

Økologisk - 3 tonn storfegjødsel/daa.

Ekstensiv - 3 tonn storfegj + 3 kg N/daa.

Intensiv - 3 tonn storfegj. + 6 kg N/daa.

Gjenlegg

I andre driftsår, 2002 ble det sådd gjenlegg med dekkvekst på hele feltet. Frøblandingen som ble brukt var 2,5 kilo FK Spire nr. 8, 0,5 kilo Betty rødkløver og 8 kilo bygg per dekar som dekkvekst.
Før såing ble frøene av rødkløver smittet med Rhizobium-bakterier. Bakteriekulturen lever på planterøttene til kløveren og hjelper kløveren i å ta opp nitrogen fra luftlommer i jorda. De tre rutene, Økologisk-, Ekstensivt- og Intensivt drift, ble behandlet likt med unntak av gjødslingsnivå. Alle tre driftsoppleggene ble tilført to tonn blautgjødsel fra storfe. Ekstensiv drift fikk i tillegg 3 kilo nitrogen per dekar i form av mineralgjødsel mens intensiv drift fikk tilført 7 kilo nitrogen per dekar fra mineralgjødsel.

Engårene

I engårene har alle tre rutene fått tildelt to tonn husdyrgjødsel fra storfe. I tillegg har det ekstensive og det intensive forsøksleddet fått tilført ulik mengde fullgjødsel. Type fullgjødsel ble valgt ut fra jordanalyser på de ulike feltene.

GjødslingØkologiskEkstensivIntensiv

Til 1. slått

2 tonn storfegjødsel2 tonn storfegjødsel
+ 4,5 kg nitrogen
2 tonn storfegjødsel

+ 12 kg nitrogen

Til 2. slått-3 kg nitrogen

7 kg nitrogen

Total nitrogentilførsel1,6 kg9,1 kg20,6 kg

Tabell 1: Gjødsling på de enkelte ledd i engåra.

Resultat

Figur 1. Brutto tørrstoffavlinger i 3. års eng i kilo pr dekar fra fem felt i Nordland samt
gjennomsnittsavlinger for de tre forsøksleddene.

Brutto torrstoffavlinger 3 arseng

Avlingsnivå

I figur 1 presenteres brutto tørrstoffavlinger fra de fem forsøksfeltene i Nordland samt gjennomsnittsavlinger for de tre gjødselregimene. Totalavlingene på de økologiske rutene fra de fem feltene varierer fra 487 til 829 kg tørrstoff pr dekar. Gjennomsnittsavlingen på økoleddet er på 627 kg tørrstoff per dekar eller 527 FEm per dekar når vi bruker en omregningsfaktor på 0,84 Fem per kilo tørrstoff. Til sammenligning med 2. års eng fra året før, så var avlingen på økoleddet da på 626 kg tørrstoff per dekar.

På de ekstensive rutene som har fått tildelt 7,5 kilo nitrogen mer per dekar enn det økologiske leddet, varierer avlingene fra 609 til 918 kilo tørrstoff per dekar. I gjennomsnitt for de tre feltene lå avlingen på de ekstensive rutene på 744 kilo tørrstoff per dekar eller 625 FEm per dekar. Til sammenligning med året før, var gjennomsnittsavlingen for det ekstensive leddet på 818 kg tørrstoff per dekar.

På det intensive leddet som har fått tilført 18 kilo nitrogen mer per dekar enn den økologiske leddet, har totalavlingene på de fem feltene variert fra 683 til 1105 kg tørrstoff pr dekar. Gjennomsnittsavlingen var her på 840 kg tørrstoff per dekar eller 706 FEm per dekar. Året før lå avlingene på 900 kilo tørrstoff per dekar i det intensive forsøksleddet.

25% lavere avling

Med bakgrunn i gjennomsnittsavlingene for de fem feltene, ser vi at det økologiske leddet har gitt 25% lavere avling enn det intensive forsøksleddet. I andre engår hadde det økologiske forsøksleddet 30% lavere avling enn det intensive forsøksleddet. Det ekstensive leddet har i 2005 gitt bare 11% lavere avling enn det intensive leddet. Vi ser av dette at det intensive forsøksleddet nesten ikke har gitt noe avlingsøkning selv om gjødslingsmengden har økt fra 9,1 kg nitrogen per dekar til 20,6 kilo nitrogen per dekar.

Kløverandelen

Det ble også gjort registreringer av kløverprosenten på de ulike leddene på fire av de fem feltene. Fra hvert ledd ble det tatt ut en rute på 0,25 m² som ble sortert i to fraksjoner - kløver og gras. Fraksjonene ble veid, tørka og veid på nytt etter tørking for å bestemme prosentandel kløver i enga.

Figur 2 viser kløverprosenten i 1. og 2. slått på fire av forsøksfeltene. På et felt ble det kun tatt registrering på 1. slått. På det femte feltet ble det bare foretatt visuelle registreringer av kløverprosenten og resultatet her er ikke tatt med i figuren.

På de økologiske rutene varierte kløverprosenten på førsteslåtten fra 17,2 til 66,7% og for andreslåtten varierte kløverprosenten fra 19 til 47,5%. På de ekstensive rutene varierte kløverandelen fra 14,7 til 49,6% på førsteslåtten og mellom 8,1 til 42,1% på andreslåtten. For de intensive rutene var kløverandelen mellom 0 til 23,4% på førsteslåtten og 0 til 22,4% på andreslåtten. I gjennomsnitt har kløverprosenten på førsteslåtten vært på 44,1% på økoleddet, 28,9% på det ekstensive leddet og 15,5% på det intensive leddet. For andreslåtten var resultatet 35,1% kløver på det økologiske leddet, 24,5% på det ekstensive leddet og 9,3% på det intensive leddet.

Figur 2. Prosentandelen kløver i 3. års eng for 1. og 2. slått på fire felt og 1. slått på ett felt i Nordland for vekstsesongen 2005 og gjennomsnittlig kløverandel for hvert av leddene for fire felt.

Andel klover 3 engar 2005

Kløveren har fiksert 7,7 kg nitrogen

Ut fra resultatene i kløverandel har vi beregnet nitrogenfiksering for de tre ulike forsøksleddene. Resultatene er presentert i figur 3. Ved beregning av nitrogenfikseringen har vi brukt følgende formel:

Nfiks = Tørrstoffavling x (belgvekst%/100) x F x Pfix, der Pfix varierer med nitrogengjødselmengde og kløverandel i enga (Etter Buvarp Nyborg 1995). I eng er F satt til 0,037. Nitrogenet som blir fiksert blir bundet i kroppsmassen til rhizobiumbakteriene og frigjøres til nytte for plantene når bakteriene dør.

I snitt har det økologiske leddet gitt en nitrogenfiksering på 7,7 kilo nitrogen per dekar. I 2004 var resultatet 10,3 kilo nitrogen per dekar. I tidligere undersøkelser som er foretatt på Planteforsk Vågønes er det funnet en nitrogenfiksering i 2. års eng på 8,3 kilo nitrogen fiksert (Lars Nesheim, Norden 9/91). Det ekstensive leddet har gitt en nitrogenfiksering på 6,5 kilo nitrogen per dekar og det intensive leddet har gitt en nitrogenfiksering på 3,5 kilo nitrogen per dekar.

Figur 3. Mengde nitrogen fiksert på de tre leddene på de fire feltene og gjennomsnittlig mengde nitrogen fiksert for hver av de tre forsøksleddene.

Nitrogen fiksert 3 arseng 2004

Økonomi

Ut fra stipulert fôrenhetskonsentrasjon for hver av de tre driftsmåtene er det gjort ei grovvurdering av kostnadene knytta til gjødsling på de enkelte driftsmåtene (se tabell 3).

ØkologiskEkstensivIntensiv
Antall kg tørrstoff per daa

627

744

840

FEm per daa totalt*527625706
Kg nitrogen tilført med handelsgjødsel07,519
Nitrogenkostnad handelsgjødsel i kr per daa**74187
Kostnad handelsgjødsel i kr per FEm totalt00,120,26
Gjennomsnittlig meravling i FEm i forhold til økologisk99

179

Merkostnad i kr per FEm i forhold til økologisk0,75

1,04

Totaltkostnad i kr per FEm for hele avlinga00,120,26

* Omregningsfaktor 0,84 FEm/kg tst.

** Pris per kg nitrogen 9,582 kr (handelsgjødseltype 22-2-12, pris februar 2006)

Tabell 2: Avlingsnivå for alle ledd og merkostnader til gjødsel for det ekstensive og intensive leddet.

Dersom man forutsetter at man oppnår ei avling tilsvarende avlinga på det økologiske leddet med å kun tilføre 2 tonn storfegjødsel per daa, vil merkostnaden med å produsere de ekstra fôrenhetene på det ekstensive i forhold til det økologiske leddet her være 75 øre (tabell 2). For å oppnå ei ytterligere avlingsøkning må man øke til 1,04 kr per fôrenhet (intensiv) og det er da kun tatt hensyn til kostnaden med innkjøpt gjødsel og ikke merarbeidet med å kjøre ut gjødsla.

Dette illustrerer at kostnaden med å produsere en enhet til, øker per enhet, når man har nådd en viss mengde. Da må man vurdere hvorvidt det er nødvendig med denne meravlinga i forhold til besetningsstørrelsen på bruket. Har man begrensa areal i forhold til besetningsstørrelse kan det være nødvendig å ta denne kostnaden for å få tilstrekkelig avling. Det er viktig å ikke se seg blind på tørrstoffavlinga, men også vurdere fôrkvalitet og fôrenhetskonsentrasjonen ved ulike gjødslingsnivå. Dersom ei sterkere gjødsling gir økt fôrenhetskonsentrasjon vil dette være verdifullt å ta med seg. Alternativet er å kjøpe de ekstra fôrenhetene som kraftfôr. I beregninga er det tatt utgangspunkt i gjennomsnittsavlinga for alle felta med to slåtter. Det er store forskjeller mellom felt på denne lønnsomhetsberegninga.

Registreringer framover

Feltene vil gå videre t.o.m. 4. engår. Avlingsnivået i 2. og 3. engår er noe lavere enn 1. engår. Det er etter hvert kommet mye ugras på noen ruter på noen av feltene, men det er gjennomgående høy kløverprosent på de økologiske rutene. Dette gjør det interessant å følge feltene videre.