Klimakalkulatoren er lansert for å beregne klimagassutslipp på gårdsnivå. I tillegg til datakilder for husdyr og planter/areal, beregnes utslippene fra produksjonen av innkjøpte innsatsfaktorer (kraftfôr, mineralgjødsel, plantevernmidler, forbruksartikler, diesel og strøm). I konvensjonell drift inngår ofte alle disse innsatsfaktorene.

Lavere lystgassutslipp på økobruk

Resultatene fra Klimakalkulatoren viser en tendens til at økologisk drift kommer vesentlig bedre ut enn konvensjonell når det gjelder utslipp av klimagassen lystgass, dinitrogenoksid (N2O). En av årsakene til dette er at produksjonen av mineralgjødsel ikke er en faktor i regnskapet på økologisk gårder, og dette er en produksjon med betydelige utslipp. Ifølge Yara er utslippene 3,6 kg CO2-ekvivalenter per kg nitrogen (N) i gjødsel som inneholder ammoniumnitrat.

På flere økologiske gårdsbruk er utslippene av lystgass mindre enn halvparten av den konvensjonelle sammenligningsgruppen (figur 1). Forskning viser at for å redusere lystgasstapene i nitrogensyklusen, vil reduksjon av ny N inn i kretsløpet kunne gjøre en forskjell. Dette passer med at lystgassutslipp er satt til omtrent 1 prosent av alt nitrogen som er tilført. Lystgassutslippene sier altså noe om den totale nitrogenomsetninga på gården.

Bilde1
Figur 1: Eksempel hentet fra gårdsbruk med økologisk drift i Klimakalkulatoren, uttrykt som lystgassutslipp per kg tørrstoff (omregnet til CO2-ekvivalenter) på fulldyrka eng til slått og beite.

Husdyrgjødsla under kontroll

Mengde nitrogen inn i kretsløpet avgjør i stor grad mengde nitrogen som lekker ut, og synliggjør i sin tur viktigheten av en effektiv bruk av husdyrgjødsla. Med analyser av husdyrgjødsla kan du spare både penger og kjøring. Har du flere lager, ta prøver fra alle! Slik kan du tilpasse gjødslinga på de ulike skiftene, og etter jordtype. Lystgassutslippene kan variere svært mye på ulike areal.

Også spredemetode og spredetidspunkt er naturligvis viktige faktorer i det store utslippsbildet. Metoder for smartere gjødselspredning som gir bedre avlinger er et godt klimatiltak, og RMP-ordninga (regionalt miljøprogram) gir et økonomisk insentiv for å velge mer klimasmart i drifta. Ved spredning av husdyrgjødsel med breispreder kan utslippene av lystgass bli store. Det koster å erstatte tapt nitrogen fra dårlig utnytta husdyrgjødsel; økte innkjøp av grønn NPK-gjødsel eller innkjøp av fôr pga. lavere avlinger. God nitrogeneffektiviteter god økonomi!

Økobønder kan vise vei

Selv om økologisk drift kommer godt ut med tanke på utslipp av lystgass, kreves det ofte større areal ved økologisk produksjon for å oppnå samme avlingsmengde som i konvensjonell drift. Det er utslipp per produsert enhet (kg tørrstoff per dekar, kg melk, kg kjøtt) som til sist avgjør hvor klimaeffektiv drifta er.

Likevel viser klimakalkulatoren lavere utslipp totalt sett, i økologisk drift enn i konvensjonell drift (figur 2). Den økologiske husdyrproduksjonen kan uten tvil vise vei og være til inspirasjon hos konvensjonelle bruk for å redusere mengden mineralgjødsel og utnytte husdyrgjødsla bedre.

Bilde2
Figur 2: Eksempel hentet fra gårdsbruk med økologisk drift i Klimakalkulatoren; totale utslipp per kg tørrstoff på fulldyrka eng til slått og beite, samt innmarksbeite.

Kilder

Klimakalkulatoren, klimasmartlandbruk.no

Mineralgjødsel og klimaavtrykk, yara.no


Denne artikkelen er hentet fra fagbladet Økologisk Landbruk nr. 4-2020.

NLR Klimarådgiving

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) lanserer nå NLR Klima førsteråd.