Market gardening – dyrkingskonsept for småskala, allsidig, økologisk grønnsaksproduksjon på frammarsj

25.02.2020 (Oppdatert: 25.02.2020) Hans Gaffke

Nye omsetningsformer, som andelslandbruk, abonnementsalg, REKO-ringer og Bondens Marked, har åpnet nye muligheter for småskala, allsidig, økologisk grønnsaksproduksjon.

Opphøyde faste bed på Bossgården, Sverige. (Foto: Jonas Ringqvist)

Dyrkingsopplegg hos ulike småskalaprodusenter varierer i form og omfang fra under ett dekar til grønnsaksareal på over 20 dekar. Å nedskalere dyrkingsteknikken tilpasset traktorbasert sterk spesialisering er økonomisk og til dels også arealmessig umulig for de fleste småskalaprodusenter. Market gardening er en inspirasjonskilde for å utvikle dyrkingsopplegg tilpasset småskalaprodusentenes behov.

Market gardening-prinsipper

Konseptet market gardening har historiske røtter blant annet i spesialiserte grønnsaksgartnerier som oppstod i utkanten av de raskt voksende byene fra 1850 og utover. På meget begrenset areal fra under tre dekar til rundt 30 dekar ble det dyrket grønnsaker med enkel teknikk og høy effektivitet.

Amerikaneren Eliot Coleman rendyrket denne produksjonsformen i nyere tid. I sin bok "The New Organic Grower" fra 1989 og etterfølgende bøker presenterer han erfaringer fra Four Season Farm i Maine, New England. Her systematiserer og utvikler han dyrkningsprinsipper, teknikker og introduserer effektive håndredskaper. Flere dyrkere har siden videreført dyrkingsprinsippene hans (se litteraturhenvisninger under).

Kjennetegn for dagens market gardening dyrkingsopplegg er:

  • Enkel, vel tilpasset, rasjonell mekanisering basert på håndredskap
  • Vekstskifte med stort mangfold av grønnsakskulturer
  • Intensivt dyrkingsopplegg gjerne med mindre radavstand og flere kulturer per vekstsesong på samme areal
  • Dyrking på varige faste senger, redusert jordarbeiding
  • Bruk av kompost, grønngjødsling, fangvekster
  • Direkte omsetning
  • Lite investeringsbehov for oppstart

Stor interesse for market gardening i flere land

I november 2018 deltok undertegnende på et to dagers seminar om market gardening ved Christian-Albrecht Universität i Kiel i Tyskland. 200 deltakere møtte opp for å lære om market gardening og andelslandbruk, både i plenum og små grupper. Deltakerne ble også samlet etter geografisk herkomst for å legge til rette for nettverksbygging. Undertegnende fulgte med gruppen for nordvest i Tyskland. Her kunne det spores forskjellige behov avhengig av om noen alt drev en produksjon eller om en ønsket å starte opp. Produsenter etterlyste løsninger for erfaringsutveksling bade nettbasert og fysiske møter, så som markvandringer. 

Potensielle nye produsenter uten egen jord var interessert i strukturer for å kunne lære det praktiske innenfor market gardening og ulike typer andelslandbruk, og samle erfaringer.

Aktuell dyrkingskunnskap ble formidlet i plenum. Jean-Martin Frontier og kona Maud-Helene Desroches fra Canada foreleste om dyrkingsopplegget samt kvinneperspektivet i driftsopplegget deres på seks dekar. "Grow better - not bigger" var tittel på foredraget.

Richard Perkins utvikler et permaculture-inspirert bruk i Värmland i Sverige. Han fokuserte på optimering av driftsopplegget på gårdsnivå: "Making small farms work – a pragmatic whole system approach to profitable regenerativ agriculture".

Kurs i Norge

I desember 2018 og februar 2019 ble det arrangert flere todagers introduksjonskurs innen market gardening på ulike steder i Norge. Den svenske økogrøntprodusenten Jonas Ringqvist presenterte sitt dyrkingsopplegg under tittel "Økologisk småskala grønnsaksproduksjon - praksis, muligheter og lønnsomhet". Kursene var overbooket. 

Svenske, småskala grøntprodusenter arrangerte et todagers praktikertreff i Gøteborg i mars 2019. Odlardagarna 2019. Aktivitetene omfattet alt fra fagforedrag til workshops om ulike aspekter rundt organisering av produksjon, samt ekskursjon. Norske produsenter deltok på seminaret.

Svenske Jordbruksverket deltok i en podiumsdiskusjon med emnet "Hvordan kan det offentlige støtte opp om den småskala grønnsaksproduksjon?".

Felles for alle tre arrangementer er det uttalte behov for kunnskapsdatabase, plattform for erfaringsutveksling og opplæringsopplegg. Det finnes store mengder informasjon om market gardening på nettet. Utfordringen framover er å balansere denne informasjon med erfaringsbasert viten.

Enkelte elementer innen market gardening blir drøftet i kommende utgaver av Økologisk Landbruk.

 

Aktuell litteratur

Coleman, Eliot: The new organic grower, 30th anniversary edition, 2018, http://fourseasonfarm.com

Frontier, Jean-Martin: The marked gardener, 2014, https://www.themarketgardener.com

Perkins, Richard: Making small farms work, 2016, http://www.ridgedalepermaculture.com

Ringqvist, Jonas: Odla till försäljning, 2018, https://www.facebook.com/bossgaarden/

 

Andre kilder

Optimering av produksjon etter LEAN-prinsippene: Ben Hartman, The lean farm guide to growing vegetables, 2017, https://claybottomfarm.com

Beskrivelse av ulike typer market gardening, eksempler fra Nord-Amerika: Josh Volk, Compact farms, 2017

 

 

 

 

Fakta

83 prosent av verdens rundt 570 millioner gårdsbruk disponerer mindre enn 20 dekar åkermark. 97 prosent av alle har mindre enn 100 dekar.

 

Småbønder står for brorparten av matproduksjonen i verden (rundt 80 prosent i Asia og Afrika). Småbøndene dyrker 60 prosent av klodens åkermark. Jordene deres ligger ofte på dårligere jordsmonn og er gjerne uten vanning.

https://www.globalagriculture.org

 

 

Hold deg oppdatert!

Denne artikkelen er hentet fra fagbladet Økologisk Landbruk nr. 2-2019. 

 

Etablering av markedshageareal er omtalt i nr. 4-2019.

 

Bruk av handelskompost og annen gjødsel i market gardening – markedshagedyrking finner du i nr. 3-2019.

 

Vil du holde deg oppdatert og lære mer om økologisk landbruk i 2020?

 

Bestill et abonnement på fagbladet Økologisk Landbruk!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.