17 kg total-N – gjelder det meg?

17.11.2020 (Oppdatert: 04.12.2020) Elin Sikkeland

Det har versert en oppfatning hos rådgivere, Debio-revisorer og bønder om at det kun er tillatt med 17 kg total-nitrogen fra husdyrgjødsel i økologisk produksjon. Det som er viktig å være klar over, og som nok ikke har vært tydelig nok kommunisert, er at dette gjelder i sårbare områder definert etter EUs nitratdirektiv.

Det er bare i sårbare områder, definert etter EUs nitratdirektiv, at grensen på 17 kg total-nitrogen fra husdyrgjødsel i gjennomsnitt per dekar og år, gjelder. Ellers er det viktig å understreke at gjødselmengden skal tilpasses plantekulturens behov, og at det er overordnete prinsipper og krav til bruk av gjødsel i økologisk produksjon. (Foto: Elin Halvorsen Sikkeland)

I Norge gjelder dette områder med avrenning til:

  • Glommavassdraget, medregnet Lågen og Vorma
  • Haldenvassdraget og øvrige områder med avrenning til Oslofjorden mellom svenskegrensa og Strømstangen fyr, samt til indre Oslofjord (innenfor Drøbaksterskelen)

I disse områdene er det ikke lov å tilføre mer enn gjennomsnittlig 17 kg total-nitrogen husdyrgjødsel per dekar og år. Dette er ikke er et spesifikt krav i henhold til økologiregelverket, kravet gjelder for all landbruksproduksjon i områder omfattet av nitratdirektivet. Dette beregnes samlet for hele virksomhetens spredeareal. Det vil si at grensen kan overskrides på enkeltskifter så lenge gjennomsnittet på gården er under 17 kg N per dekar og år.

Nitrogen fra for eksempel grønngjødsel, jorddekkingsmateriale og kompost uten husdyrgjødsel tillatt brukt i økologisk produksjon, regnes som et tillegg til de 17 kg totalnitrogen per dekar fra husdyrgjødsel.

Tilpasset plantenes behov

Det viktig å framheve at mengden gjødsel skal tilpasses plantekulturens behov, og at det er overordnete prinsipper og krav til bruk av gjødsel i økologisk produksjon. Jordas fruktbarhet, næringsinnhold og biologiske aktivitet skal først og fremst opprettholdes eller forbedres ved:

a) et hensiktsmessig vekstskifte der belgvekster, grønngjødsling eller bruk av vekster med dypt rotsystem inngår
b) nedmolding av husdyrgjødsel fra økologisk husdyrhold
c) nedmolding av annet organisk materiale fra økologisk produksjon

I områdene utenfor de definerte sårbare områdene er det etter økologiforskriften tillatt å bruke mer enn 17 kg total-nitrogen så lenge du kan dokumentere hvorfor du har hatt bruk for den mengden gjødsel. Slik dokumentasjon kan være:

a) redegjørelse for driftsopplegget, dvs. bruk av vekstskifte, belgvekster og lignende
b) gjødslingsplan som viser at næringstilgangen fra det økologiske driftsopplegget ikke er tilstrekkelig
c) jordanalyser
d) opplysninger om mengde og gjødseltype, hvor gjødsla skal brukes og begrunnelse for bruken
e) bladanalyser eller tilsvarende

Andre krav

Det er viktig å være klar over at det kan ligge krav i tilskuddsreglement (for eksempel for RMP-tilskudd) i områder utenfor det nevnt over. Dette kan definere hvor mye total-nitrogen det er tillatt å spre fra husdyrgjødsel om man skal kunne søke og motta ulike typer tilskudd.

I tillegg definerer husdyrgjødselforskriften hvor mye fosfor en kan spre i gjennomsnitt per dekar på en gård. Dette er begrenset til 14 kg fosfor per gjødseldyrenhet (tilsvarer ca. 3,5 kg P per dekar), og vil gi ulike begrensninger for nitrogentilførsel gjennom husdyrgjødsel, avhengig av hvilket husdyrgjødselslag en benytter.

 

Artikkelen står på trykk i fagbladet Økologisk Landbruk nr. 4-2020 som kommer ut før jul. Den er lest og godkjent av Monica Wear Stubberud i Mattilsynet og Lene Nilssen i Debio.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.