NLR Ostafjells Frukt Epler 0861 Gard Sigmund Aasdalen
⋅ Frukt

Nyplantingsmanual for fruktdyrkarar

Dei siste åra er det etablert mange nye fruktplantingar både i dei tradisjonelle fruktdistrikta, og etter kvart i nærliggjande område ettersom fleire har vorte merksame på mogelegheitene som finst i marknaden for meir norskprodusert frukt. Difor er det utarbeida rettleiar for deg som planlegg eller er i gang med å etablera eit nytt fruktfelt med tettplantingssystem.
NLR
Bilde2
Medlem
⋅ Potet

Rapport: Mer bærekraftig gjødsling av potet 2022

Vil vi oppnå bedre utnytting av tilført nitrogengjødsling og dermed et lavere behov for nitrogen ved totalt å endre på gjødslingsstrategien om våren?
NLR Viken
Bilde1
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster sådd i potetåker

Formålet med «prøving av fangvekster i potetåker» var å se hvordan ulike fangvekster sådd i en etablert potetåker vil utvikle seg i et normalt norsk driftsopplegg med potet.
NLR Viken
Potet under plast i Rygge 19mai 2021
Medlem
⋅ Dyrkingsteknikk

N-gjødsling til Colomba 2019-2021

Colomba har på kort tid blitt en hovedsort i tidligproduksjonen på Østlandet. Den har godt knollansett og en jevn, fin overflate med lav utsorteringsgrad. Resultatene fra tre års forsøk viser at den bør gjødsles middels sterkt, noe som vil si 15-16 kg N, eller 13-14 kg N om man vet den skal høstes tidlig.
NLR Øst
Bilde6
⋅ Grønnsaker

Fangvekster på vendeteigen til potetåker

Formålet med demofeltet «fangvekster på vendeteig» var å vise/demonstrere hvordan ulike vekster ter seg på vendeteigen i en potetåker.
NLR Viken
DJI 0284
⋅ Fangvekster og underkultur

Prosjekt - Økt bruk av fangvekster etter tidlig kulturer

Formålet med prosjektet er å skape interesse blant dyrkerne for å etablere fangvekster etter høsting av tidlige grønnsaker og potet og bidra til at produsentene lykkes med etableringen.
NLR Viken
Forside Harding
⋅ Økologisk

Økologisk Harding

Under namnet Harding Økologiske Sideri har Jan Ove Nes teke den tradisjonelle heimeproduksjonen av sider vidare til å verte hovudverksemda på garden.
NLR Vest SA
Forside Jan Ove
⋅ Økologisk

Skaper rasjonale i det urasjonelle

Jan Ove Nes sette føre seg å avkrefte ein myte han fekk servert på landbrukskontoret i 2003; nemleg at det ikkje var mogleg å lukkast med økologisk epledyrking.
NLR Vest SA
Forsøksfelt i Vesterålen Foto Ragnhild Renna
⋅ Gjødsling

Hvor mye nitrogen kan kløveren fiksere i nord?

Et gammelt engforsøk er med å belyse at det ligger et potensial også i nord når det gjelder å hente inn nitrogen fra engbelgvekster. Vi bør vel bli flinkere til å utnytte kløveren?
NLR Nord Norge
20210531 123311
⋅ Jord

Økologisk jord – meir jordliv?

Resultatet viser at det var mykje meir sopp i økologisk enn konvensjonelt dyrka jord. Det var også fleire eincella organismar (mikroskopiske) ved økologisk drift.
NLR Vest SA
Ku med kalver pa beite
Medlem
⋅ Husdyr

Ku og kalv sammen i melkeproduksjon

NLR Trøndelag jobber med et prosjekt hvor vi ser på muligheten for å holde ku og kalv sammen i hele melkefôringsperioden. Stadig flere gårdbrukere har suksesshistorier å fortelle, og erfaringer å dele.
NLR Trøndelag SA
Forsoksfelt okologisk hvete
⋅ Økologisk

Økologiske forsøk: bygg, havre og hvete

De økologiske sortsforsøkene ble i 2021 anlagt på Århus av NLR Østafjells. På grunn av mye ugras som tok overhånd i feltet utover sommeren ble feltet dessverre ikke høstet, og tallene som blir presentert nedenfor er et sammendrag av de økologiske feltene på Østlandet fra 2017 – 2020.
NLR Østafjells
1 2 3 ... 8